२०८० असार १ देखि असार १५ गते सम्मको सवारी साधन करको बाँडफाँट तालिका ।