Chitwan National Park


Chitwan National Park is a preserved area in the Terai Lowlands of south-central Nepal, known for its biodiversity. Its dense forests and grassy plains are home to rare mammals like one-horned rhinos and Bengal tigers.

Pashupatinath Temple


The Pashupatinath Temple is a famous and sacred Hindu temple complex that is located on the banks of the Bagmati River, the capital of Nepal. This temple complex was inscribed on the UNESCO World Heritage Sites's list in 1979.

Gaurishankar Himal


Gaurishankar (7,134 m) lies near the western edge of the Rolwaling Himal, about 100 kilometres (62 mi) northeast of Kathmandu.

Patan Durbar Square


The ancient royal palace where the Malla Kings of Lalitpur resided. One of the UNESCO World Heritage Sites.

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा स्वागत छ

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रदेश सरकारको संचित कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय हो । यस कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायहरुको आर्थिक प्रशासनको संचालन सम्वन्धमा निर्देशन दिने, प्रदेश सरकारको आय र व्ययको लेखा राख्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण एव‌ं प्रदेशको एकिकृत आर्थिक विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने कार्य गर्दछ । साथै प्रचलित कानुनद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरु समेत सम्पादन गर्दै आएको छ ।

पुरा पढ्नुस

सबै हेर्नुहोस्